Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora u Sarajevu

Na osnovu člana 16. Zakona o Agenciji za privatizaciju („Službene novine Federacije BiH“, broj 18/96, 2/02, 110/12), člana 22. Statuta  Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH-prečišćen tekst („Službene novine Federacije BiH“ broj 76/15), člana 10. stav (1) tačka (e) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), Odluke o nabavci usluga zakupa poslovnog prostora izuzećem od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, a u skladu sa Zaključkom Vlade Federacije BiH, V. broj:1103/2017, Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH,  objavljuje

    

JAVNI POZIV

za prikupljanje  ponuda za zakup poslovnog prostora u Sarajevu

 

Zakup nepokretnosti izuzet je od primjene  Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Predmet javnog poziva je zakup poslovnog prostora za potrebe Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, na period od najmanje 1 (jedne) godine, počev od  01.01.2018. godine. 

Zakup poslovnog prostora podrazumijeva zakup nenamještenog kancelarijskog prostora  u ukupnoj površini  od 400-500 m² u cjelini, tako da broj kancelarija  treba da bude najmanje 15 (petnaest), najmanje dva mokra čvora i mini čajna kuhinja.

Poželjno je da lokacija kancelarijskog prostora bude na području Općine Centar (uže jezgro grada).

Procijenjena vrijednost ugovora o zakupu za 500 m² poslovnog prostora iznosi maksimalno, na godišnjem nivou, 130.000,00 KM.

Plaćanje usluga zakupa će se vršiti mjesečno.

    

Ovim javnim pozivom pozivamo zainteresovane ponuđače koji posjeduju kancelarijski prostor po zahtjevanim uslovima da dostave ponudu za zakup poslovnog prostora, koja treba da sadrži slijedeće:

1. Izjavu da je prostor koji se nudi u zakup u vlasništvu zakupodavca

2. Tačnu adresu prostora  koji se iznajmljuje

3. Tačnu kvadratura prostora koji se iznajmljuje

4. Cijenu zakupa u KM/ m²

5. Informaciju o načinu plaćanja režijskih troškova, odnosno da li su ovi troškovi uključeni u cijenu zakupa ili se plaćaju po fakturama  isporučilaca energenata, odnosno isporučioca  usluga ili na drugi način (potrebno je tačno i jasno navesti prosječne mjesečne režijske troškove, ukoliko  sa istim raspolaže  i način  plaćanja ovih troškova

6. Informaciju o načinu plaćanja usluga čišćenja, te usluga obezbjeđenja poslovnog prostora koji se iznajmljuje, odnosno da li su ove usluge  uključene u cijenu zakupa ili se plaćaju po fakturama  isporučioca usluga  ili na drugi način (potrebno je tačno i jasno navesti cijene ovih troškova ukoliko se s istom raspolaže i način plaćanja  ovih troškova).  

7. Sve troškove (zakupa i eventualne druge troškove) koji ulaze u cijenu ponude za zakup.

Rok za prijem ponuda je u sjedištu Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine do 15.11.2017. godine do 16 sati.

Ponuda za zakup poslovnog prostora se može dostaviti  poštom ili  lično na adresu Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41 Sarajevo, sa naznakom „Ponuda za zakup poslovnog prostora“.     

Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH po ovom javnom javnom pozivu  ne snosi  nikakve troškove  prijavljenih ponuđača.

Ponude koje ne sadrže tražene podatke neće se uzeti u razmatranje.