SARAJEVO - OSIGURANJE D.D. – direktni sporazum - Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku usluga kasko osiguranja motornih vozila za 2016. godinu u postupku javne nabavke po direktnom sporazumu
Na osnovu člana 75. stav (2) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj:39/14) objavljujemo

 

OBAVJEŠTENJE

o dodjeli ugovora za nabavku usluga kasko osiguranja motornih vozila za 2016. godinu u postupku javne nabavke po direktnom sporazumu

 

Ugovor o javnoj nabavci usluga kasko osiguranja motornih vozila za 2016. godinu u postupku javne nabavke po direktnom sporazumu broj: 01-14-2161-2/15 zaključen je dana 29.12.2015. godine između Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, kao Ugovornog organa i Sarajevo - Osiguranja d.d. Sarajevo, ID 4200326930184, kao Dobavljača usluga. Predmet ugovora je nabavka usluga kasko osiguranja motornih vozila za 2016. godinu. Vrijednost ugovora bez PDV-a je 1.190,00 KM.