Javni poziv za prodaju 100 % državnog kapitala preduzeća d.o.o. «SANOTAF» Ključ

Na osnovu člana 2. i 11. Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 27/97, 8/99,32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04 i 44/04, 42/06 i 4/09)  i člana 2. i 6. Pravilnika o postupku prodaje javnim prikupljanjem ponuda (tender) u velikoj privatizaciji (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 77/04), Odluke Vlade Unsko–sanskog kantona br. 03-017-2079/10 od 23.04.2010.godine, Odluke Nadzornog odbora i Skupštine D.o.o. „ Sanotaf „ Ključ broj 03-03/2016 od 06.03.2016.godine i  Odluke UO  Agencije  za privatizaciju Unsko-sanskog kantona broj O-19-UO/16 od 21.03.2016. godine, objavljuje se:


JAVNI POZIV


za prodaju 100 % državnog kapitala  preduzeća d.o.o. «SANOTAF» Ključ

metodom tendera u velikoj privatizaciji


 Predmet prodaje

Prodaja kapitala u državnom vlasništvu preduzeća «SANOTAF» d.o.o. Ključ u iznosu od 3.095.294,00  KM ili 100% ukupnog državnog kapitala preduzeća, utvrđen u korigovanom početnom bilansu  stanja na dan 31.12.2015.godine.


Osnovni podaci


1.     Naziv preduzeća i pravni status:  d.o.o. «SANOTAF» Ključ,

2.     Adresa: Zgon b.b. Ključ

3.     Vrsta djelatnost:

I    17. proizvodnja tekstila,

II  51. trgovina na veliko i posredovanje u trgovini.

    52. trgovina na malo,

III 60. prijevoz robe.


4.     Broj uposlenih: 1


5.    Vlasništvo: 100% državno vlasništvo


6.  Financijski pokazatelji:Opis31.12.2012.g.31.12.2013. g.31.12.2014.g.31.12.2015.g.Prihodi            14.005,0012.000,009.000,006.000,00Rashodi40.813,0052.031,00283.517,00138.028,00Gubitak             26.808,0040.031,00274.517,00132.028,00Pravo učešća imaju sva domaća i strana pravna i fizička lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća.

Ponude se moraju podnijeti do ( petka ) 22. april 2016. godine do 16:00 sati  po srednjoevropskom vremenu Komisiji za  tender na dolje navedenoj adresi ili putem pošte.

Ponude se podnose u zapečaćenoj koverti sa nazivom preduzeća koje se privatizira, sa dokazom o uplati  naknade za sudjelovanje i dokazom o uplati depozita.

Na pismeni zahtjev Komisiji za tender mogu se dobiti detaljnije informacije o tenderu, odnosno dokumentacija za tender, uključujući:


- Pravila tendera

- Kratak  Profil preduzeća

- Obrazac ponude

- Nacrt ugovora o kupoprodaji kapitala,

- Izjavu o povjerljivosti


Navedena dokumentacije nalazi se u   Agenciji za privatizaciju USK-a.


Dozvoljen je direktan kontakt sa preduzećem, nakon potpisivanja izjave o povjerljivosti kod Komisije za tender. Ponuđaču će se na njegov zahtjev izdati dozvola za posjetu preduzeću radi uvida i analize dokumentacije.


Ponuđači koji nastupaju u tuđe ime moraju imenovati stranu koju zastupaju i priložiti propisno ovjerenu  punomoć sa tačno preciziranim obimom ovlaštenja.

Za sve ostale informacije ponuđači se mogu obratiti Kantonalnoj agenciji za privatizaciju Bihać, kontakt osoba Bratić Senada, mob. 061 197 557.


Molimo da vašu ponudu dostavite na adresu:

                              Agencija za privatizaciju Unsko-sanskog kantona

                              Komisija za tender « Sanotaf  « do.o. Bihać

                              ul. V Korpusa  br.15


                              77000 BIHAĆ

                              Bosna i Hercegovina