Javni poziv broj 156 za prodaju imovine u vlasništvu „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo metodom neposredne pogodbe

Na osnovu člana 2. i člana 26. stav 1. tačka c. Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, broj:  27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), člana 3. Pravilnika o postupku  prodaje metodom neposredne pogodbe („Službene novine Federacije BiH” broj: 75/05) i  Odluke Nadzornog odbora  preduzeća JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo, broj: N.O.2.2.16780/18 od 06.11.2018. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH objavljuje                  

 

J A V N I  P O Z I V broj 156

za prodaju imovine u vlasništvu „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo

 metodom neposredne pogodbe

 

 

Prodavac: JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo putem Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hecegovine

Adresa:   Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

JMB Prodavca:   4200682210005

Šifra predmeta:   11000316

Početna cijena:   1.859.340,00 KM

Depozit:                  100.000,00 KM

Naknada:                    1.859,00 KM

 

Naziv predmeta prodaje:

Predmet prodaje su nekretnine - „Odmaralište Neum” u vlasništvu „JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo u Neumu sa pripadajućim zemljišnim parcelama, koje se nalaze u KO SP GRADAC, zk. ul. 1730, kč. 2153/2 u naravi kuća i dvorište (hotel), površine 565 m² i zk. ul. 1728, kč. 2153/5 u naravi Ribarska kuća i dvorište, površine 340 m².

Napomena: Na Općinskom sudu u Mostaru vodi se postupak po tužbi JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar protiv „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo i „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo radi poništenja Aneksa VII Ugovora o diobi nekretnina zaključenog između „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo i „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo. Prodavac garantuje kupcu da predmetni spor ne predstavlja pravnu smetnju za prijenos prava vlasništva na predmetu prodaje.

Uvid u dokumentaciju, odnosno pregled predmeta prodaje, može se obaviti u periodu od 06.12. do 20.12.2018. godine od 08:00 do 15:00 sati (radnim danom) uz prethodnu najavu kontakt osobi.

 

 

   Podnošenje ponuda i obaveze ponuđača

Pravo učešća na neposrednoj pogodbi imaju sva fizička i pravna domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća (u daljem tekstu Zakon). Plaćanje ugovorene cijene vrši se isključivo u gotovini.

Ponuda se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Maršala Tita br. 7, Sarajevo do 20.12.2018. godine do 16:00 sati  u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačen naziv i šifra predmeta prodaje.

U koverti se uz ponudu dostavlja dokaz o izvršenom plaćanju depozita (garancije) i naknade za učešće. Ponuđač umjesto dokaza o uplati depozita može dostaviti bankovnu garanciju na iznos depozita koja mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH sa rokom važenja najmanje180 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude.  Ponuđač je dužan u koverti sa ponudom i dokazom o uplati depozita i naknade dostaviti ovjerenu izjavu pod  punom moralnom materijalnom i krivičnom odgovornošću da nema smetnji u smislu člana 12. stav 2. alineja 2., 3., 4,. i 5.  Zakona da učestvuje u postupku privatizacije. Izjava za fizička lica treba biti ovjerena od nadležnog organa,  a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa, a u slučaju učešća konzorcija/ortačke grupe potrebno je priložiti i ugovor o konzorciju/ortakluku.

Prijave podnesene poštom smatrat će se blagovremenim ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa navedenim rokom.

Pobjednik neposredne pogodbe je dužan do potpisivanja kupoprodajnog ugovora dostaviti potvrdu od nadležnog organa kojom se potvrđuje da nema smetnji u smislu odredaba člana 12.stav 2. alineja 2., 3., 4,. i 5. Zakona.

Depozit se plaća na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo Banka Sarajevo, a naknada za učešće na račun broj 1540011100651792 kod Intesa Sanpaolo Banka Sarajevo.

Direktni pregovori sa ponuđačima održat će se u prostorijama Agencije, Sarajevo, ulica Maršala Tita broj 7., dana 27.12.2018. godine u 12:00 sati.

 

 

Za dodatne informacije o proceduri neposredne pogodbe i  podatke o predmetu prodaje, kupci mogu kontaktirati:

 

Kontakt osobe u preduzeću:  Hajrudin Buza                    033 252 615

                                              Avdija Numanović              033 252 618

Kontakt osobe u Agenciji:      Talić Fikret                          033 586 238

                                              Sabaheta Čongo                033 586 250