Javni poziv za učešće na aukcijskoj prodaji za Dom penzionera „Nedžarići“
Na osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o davanju saglasnosti za provođenje postupka prodaje nekretnine Dom penzionera „Nedžarići“, ul. Bulevar Meše Selimovića, Sarajevo („Službene novine Federacije BiH broj: 41/19), Odluke Upravnog odbora Federalnog zavoda za  penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje o prodaji nekretnine Dom penzionera „Nedžarići“ Sarajevo,  broj: UOFZ-172/19 od 15.05.2019. godine i Ugovora o provođenju postupka prodaje nekretnina, zaključenog dana 17.06.2019. godine između Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH i Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje, Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH objavljuje

 

J A V N I  P O Z I V

za učešće na aukcijskoj prodaji

 

Prodavac: Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje, Mostar,

                 Dubrovačka bb,  putem Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH

 

Predmet prodaje: Dom penzionera „Nedžarići“ ulica Bulevar Meše Selimovića, Općina Ilidža, Sarajevo, upisan je u ZK broj: 21024 katastarska općina: SP_Gornji Butmir, k.č. 1409/4. Objekat se sastoji od lamela A, B, C i D, podrumskog prostora i trafo stanice. Ukupna neto površina objekta iznosi 16.086,60 m².  Ukupna površina zemljišta na kojem se objekat nalazi je 17.611,00 m². Namjena objekta: poslovna.

 

Početna cijena: 10.364.140,00 KM

Depozit:              1.036.414,00 KM

Naknada:                      500,00 KM

 

Uvid u dokumentaciju (dokaze o vlasništvu i dr.), odnosno pregled predmeta prodaje, može se obaviti u periodu od 16.09.2019. do 25.09.2019. godine od 07:00 do 15:00 sati (radnim danom) uz prethodnu najavu kontakt osobi.

 

Način prijavljivanja i procedure aukcije:

Prodaja putem javne aukcije odvijaće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05, 53/07 i 76/09), osim ako je Ugovorom o provođenju postupka prodaje nekretnina, zaključenog između Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH i Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje dana 17.06.2019. godine i drugim aktima u vezi prodaje navedenih nekretnina regulisano drugačije.

Pravo učešća na aukciji imaju sva fizička i pravna lica  koja popune obrazac prijave, uplate depozit  i naknadu za učešće, osim domaćih pravnih i domaćih fizičkih lica koja imaju registrovanu samostalnu djelatnost, a koja imaju neizmirene obaveze po osnovu doprinosa prema Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje. Obrazac prijave se može dobiti u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH, Maršala Tita 7, Sarajevo. Uz obrazac prijave potrebno je dostaviti kopiju uplatnice kao dokaz o uplaćenom depozitu. Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Banka Intesa Sanpaolo Sarajevo najkasnije 7 (sedam) dana prije početka aukcije.

Obrazac prijave sa priloženom kopijom uplatnice za depozit se podnosi neposredno ili preporučenom poštom do 01.10.2019. godine do 16:00 sati dana na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Maršala Tita 7, Sarajevo. Prijave podnesene poštom smatrat će se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

Aukcija  za navedeni predmet prodaje će se održati u aukcijskom centru, Maršala Tita 7, Sarajevo, 09.10.2019. godine u 11:00 sati.

 

Procedure aukcije:

  • Registriranje učesnika i uplata naknade za aukciju će početi 2 (dva) sata prije početka aukcije, u prostorijama aukcijskog centra. Prilikom registriranja učesnici,  domaća pravna i domaća fizička lica koja imaju registrovanu samostalnu djelatnost, su dužni dostaviti izjavu da nemaju obaveza po osnovu doprinosa prema Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje. Izjava za fizička lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom privrednog društva. Lica koja nemaju registrovanu samostalnu djelatnost nisu dužna dostaviti izjavu.
  • Aukcija će biti održana ako se prijavi najmanje jedan učesnik.
  • Aukcija je javno nadmetanje gdje je najpovoljniji ponuđač onaj koji ponudi najvišu cijenu. Cijena ne može biti niža od početne cijene. Plaćanje cijene se vrši isključivo u gotovini.
  • Nadmetanje počinje kada jedan od učesnika na poziv aukcionera ponudi početnu cijenu. Ukoliko je istaknuta ponuda na početnu cijenu, aukcioner konstatuje ponudu i broj aukcijske kartice ponuđača i povećava cijenu za 10%, zaokruženo na novu slijedeću višu stotinu. Aukcioner nastavlja povećavati cijenu sve dok učesnici ističu ponude.

Po završetku nadmetanja aukcioner proglašava aukciju završenom. Komisija vrši rangiranje ponuda i predlaže najpovoljnijeg ponuđača. Federalni zavod za  penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje  donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača i sa istim zaključuje ugovor o kupoprodaji. U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od potpisivanja ugovora  o kupoprodaji depozit se zadržava.

  • Do potpisivanja Ugovora o kupoprodaji najpovoljniji ponuđač, na kojeg se odnose kriteriji navedeni u javnom pozivu,  dužan je dostaviti uvjerenje nadležnog organa o izmirenim obavezama prema  Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje.

Za sve dodatne informacije o predmetima prodaje kupci se mogu obratiti kontakt osobi.

Kontakt osobe u Federalnom

Zavodu PIO/MIO:   

Mahir Zuka            

Anja Njavro            

Eldijana Šabanović        

tel. 033 723 163

tel. 036 445 675

tel. 033 723 118

Kontakt osobe u Agenciji:                                   

Fikret Talić             

tel. 033 586 238   

 

Sabaheta Čongo              

tel. 033 586 250