Javni poziv za učešće na aukciskoj prodaji za nekretnine u vlasništvu Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje
Na osnovu Odluka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o davanju saglasnosti za provođenje postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Federalnog zavoda za  penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje („Službene novine Federacije BiH broj: 41/19), Odluka Upravnog odbora Federalnog zavoda za  penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje broj: UOFZ-173/19, broj: UOFZ-174/19 i broj: UOFZ-175/19 od 15.05.2019. godine i Ugovora o provođenju postupka prodaje nekretnine zaključenog dana 17.06.2019. godine između Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH i Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje, Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH objavljuje 

J A V N I  P O Z I V

za učešće na aukcijskoj prodaji

Prodavac: Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje, Mostar,

                 putem Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH

R.

b

Predmet prodaje

Adresa

Početna cijena

KM

Depozit

KM

Naknada

KM

1.

Stambena jedinica Sarajevo, površina 53,00 m²,

Potvrda o vlasništvu broj: 03-02-508-3/2018 od 16.03.2018. g

Ulica Dragana Kulidžana broj:2/I,

20.400,00

2.040,00

100,00

2.

Nekretnina u Travniku,  površine 78,00 m²,

ZK 8506, k.č. 2609/E-LAM2-P5

Ulica Mehmed Paše Kukavice broj 24-26

49.620,00

4.962,00

100,00

3.

Nekretnina u Travniku,  površine 65,00 m²,

ZK 8505, k.č. 2609/E-LAM2-P4 i ZK9808, k.č. 2610/E-LAM3-P2

Ulica Mehmed Paše Kukavice broj 24-26

41.350,00

4.135,00

100,00

Uvid u dokumentaciju (dokaze o vlasništvu i dr.), odnosno pregled predmeta prodaje, može se obaviti u periodu od 24.06. do 08.07.2019. godine od 07:00 do 15:00 sati (radnim danom) uz prethodnu najavu kontakt osobi.

Način prijavljivanja i procedure aukcije:

Prodaja putem javne aukcije odvijaće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 28/05, 53/07 i 76/09), osim ako je Ugovorom o provođenju postupka prodaje nekretnina, zaključenog između Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH i Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje dana 17.06.2019. godine i drugim aktima u vezi prodaje navedenih nekretnina regulisano drugačije.

Pravo učešća na aukciji imaju sva fizička i pravna lica  koja popune obrazac prijave, uplate depozit  i naknadu za učešće, osim domaćih pravnih i domaćih fizičkih lica koja imaju registrovanu samostalnu djelatnost, a koja imaju neizmirene obaveze po osnovu doprinosa prema Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje. Obrazac prijave se može dobiti u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH, Maršala Tita 7, Sarajevo. Uz obrazac prijave potrebno je dostaviti kopiju uplatnice kao dokaz o uplaćenom depozitu. Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Banka Intesa Sanpaolo Sarajevo najkasnije 7 (sedam) dana prije početka aukcije. Obrazac prijave sa priloženom kopijom uplatnice za depozit se podnosi neposredno ili preporučenom poštom do 16:00 sati dana 08.07.2019. godine na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Maršala Tita 7, Sarajevo. Prijave podnesene poštom smatrat će se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

Aukcije  za navedene predmete prodaje će se održati u aukcijskom centru, Maršala Tita 7, Sarajevo, 16.07.2019. godine prema slijedećoj satnici:

-       Za predmet pod rednim brojem 1. aukcija će se održati u 11:00 sati;

-       Za predmet pod rednim brojem 2. aukcija će se održati u 11:30 sati

-       Za predmet pod rednim brojem 3. aukcija će se održati u 12:00 sati

Procedure aukcije:

  • Registriranje učesnika i uplata naknade za aukciju će početi 2 (dva) sata prije početka aukcije, u prostorijama aukcijskog centra. Prilikom registriranja učesnici,  domaća pravna i domaća fizička lica koja imaju registrovanu samostalnu djelatnost, su dužni dostaviti izjavu da nemaju obaveza po osnovu doprinosa prema Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje. Izjava za fizička lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom privrednog društva.
  • Aukcija će biti održana ako se prijavi najmanje jedan učesnik.
  • Aukcija je javno nadmetanje gdje je najpovoljniji ponuđač onaj koji ponudi najvišu cijenu. Cijena ne može biti niža od početne cijene. Plaćanje cijene se vrši isključivo u gotovini.
  • Aukcija počinje čitanjem pravila aukcije, a nadmetanje počinje kada jedan od učesnika na poziv aukcionera ponudi početnu cijenu. Po završetku nadmetanja aukcioner proglašava aukciju završenom. Komisija vrši rangiranje ponuda i predlaže najpovoljnijeg ponuđača. Federalni zavod za  penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje  donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača i sa istim zaključuje ugovor o kupoprodaji. U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od potpisivanja ugovora  o kupoprodaji depozit se zadržava.
  • Do potpisivanja Ugovora o kupoprodaji najpovoljniji ponuđač, na kojeg se odnose kriteriji navedeni u javnom pozivu,  dužan je dostaviti uvjerenje nadležnog organa o izmirenim obavezama prema  Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje

Za sve dodatne informacije o predmetima prodaje kupci se mogu obratiti kontakt osobi.

Kontakt osobe u Federalnom

Zavodu PIO/MIO:   

Mahir Zuka            

Anja Njavro            

Eldijana Šabanović        

tel. 033 723 163

tel. 036 445 675

tel. 033 723 118

Kontakt osobe u Agenciji:                                   

Fikret Talić             

tel. 033 586 238   

Sabaheta Čongo    

tel. 033 586 250