Javni poziv za učešće na aukcijskoj prodaji broj 123

Na osnovu člana 2. i člana 11. Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH” br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), i člana 15. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 28/05, 53/07 i 76/09) i Odluke Upravnog odbora JP „Bosanskohercegovačke šume“ Sarajevo broj: 01-381/06 od 25.12.2006. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje:

J A V N I  P O Z I V

za učešće na aukcijskoj prodaji broj 123

 

Prodavac:            JP „Bosanskohercegovačke šume“ Sarajevo

                             putem Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hecegovine

Adresa:                Maršala Tita 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

JMB Prodavca:    4200444890006

Šifra predmeta:   11000214

Početna cijena:       89.064,50 KM

Depozit:                     8.906,40 KM

Naknada:                      100,00 KM

 

Naziv predmeta prodaje:

Predmet prodaje je – Stambeni objekat gabaritne površine 132,00 m2 i dvorište površine 500 m2 u vlasništvu JP „Bosanskohercegovačke šume“ Sarajevo, koji se nalaze u mjestu Maoča, Općina Zavidovići KO Dištica, zk. Izvadak broj: 042-0-NAR-18-001 481, z.k. ul. broj: 1,  parcela broj: 40/2. Korisna površina objekta iznosi ukupno 330,54 m2, a sastoji se od podruma površine 95,04 m2, prizemlja površine 117,75 m2 i sprata  površine 117,75.  

Uvid u dokumentaciju, odnosno pregled predmeta prodaje, može se obaviti u periodu od 04.04. do 18.04.2019. godine od 08:00 do 15:00 sati (radnim danom) uz prethodnu najavu kontakt osobi.

Aukcija će se održati 19.04.2019. godine u 11:00 sati, u prostorijama Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Maršala Tita 7, Sarajevo, (drugi sprat - aukcijski centar).

 

Prijava za učešće na aukciji:

Pravo učešća na aukciji stiče se popunjavanjem obrasca prijave i uplatom depozita. Obrazac prijave se može dobiti u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH, Maršala Tita 7, Sarajevo. Uz obrazac prijave potrebno je dostaviti kopiju uplatnice kao dokaz o uplaćenom depozitu. Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo Banka najkasnije 7 (sedam) dana prije početka aukcije. Obrazac prijave sa priloženom kopijom uplatnice se podnosi neposredno ili preporučenom poštom do  12.04.2019. godine do 16:00 sati na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Maršala Tita 7, Sarajevo. Prijave podnesene poštom smatrat će se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

Pravo učešća na aukciji imaju sva fizička i pravna domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća (u daljem tekstu Zakon).

Registriranje učesnika za aukciju će početi 2 (dva) sata prije početka aukcije, u prostorijama aukcijskog centra. Prilikom registracije, učesnici na aukciji, dužni su obavezno dostaviti izjavu o ispunjavanju uslova iz člana 12. Zakona i platiti naknadu za učešće. Izjava za fizička lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa.

Prodaja putem javne aukcije odvijaće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05, 53/07 i 76/09) i Uputstva o obliku i sadržaju obrazaca obaveznih u sprovedbi postupka prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/98, 21/99 i 14/00).


Za sve dodatne informacije o predmetu prodaje kupci se mogu obratiti:

Kontakt osobe u preduzeću:  Čekić Enver                        033 665-365

Kontakt osobe u Agenciji:      Talić Fikret                          033 586 238

                                               Nevena Vokić                     033 586 251