Javni poziv za učešće na aukcijskoj prodaji broj 122 - „Energoinvest“ d.d. Sarajevo, nekretnine na lokalitetu Alipašin most

Na osnovu člana 2. i člana 11. Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH” br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), i člana 15. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 28/05, 53/07 i 76/09) i Odluke Nadzornog odbora preduzeća „Energoinvest“ d.d. Sarajevo broj: NO -166/18 od 06.11.2018. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje:

 

J A V N I  P O Z I V

za učešće na aukcijskoj prodaji broj 122

 

Prodavac:            „Energoinvest“ d.d. Sarajevo putem

                             Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hecegovine

Adresa:                Hamdije Ćemerlića 2, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

JMB Prodavca:   4200214380009

Šifra predmeta:  11000315

Početna cijena:  17.476.966,10 KM

Depozit:                 100.000,00 KM

Naknada:                    100,00 KM

 

Naziv predmeta prodaje:

Nekretnine na lokalitetu Alipašin most u naravi predstavljaju  gradsko  građevinsko zemljište u ukupnoj površini od 19.640,00 m² i privredni objekti koji su na njemu izgrađeni. Nekretnine koje su predmet prodaje označene su kao k.č. 553/2, 553/3, 553/1, 553/4, 553/5, 500/11, 547/3, 547/14, 547/5, 547/7, 549/2, 549/1 i 549/3, a upisane u zk.ul. broj 1767, 4336, 3901, 3423 i 15127 sve k.o. SP­­_DOLAC i prodavat će se kao cjelina. Predmet prodaje nije oprema ispitne stanice, koja će biti izmještena sa zemljišta koje je predmet prodaje.

Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine, kao hipotekarni povjerilac, dala je Saglasnost broj: 10025-1-IX/018 od 30.11.2018. godine za prodaju predmetnih nekretnina.

Uvid u dokumentaciju, odnosno pregled predmeta prodaje, može se obaviti u periodu od  14.12.2018. do  14.01.2019. godine  od 08:00 do 15:00 sati (radnim danom) uz prethodnu najavu kontakt osobi.

Aukcija će se održati  22.01.2019. godine u 11:00  sati, u prostorijama Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Maršala Tita 7, Sarajevo, (drugi sprat - aukcijski centar).

 

Prijava za učešće na aukciji:

Pravo učešća na aukciji stiče se popunjavanjem obrasca prijave i uplatom depozita. Obrazac prijave se može dobiti u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH, Maršala Tita 7, Sarajevo. Uz obrazac prijave potrebno je dostaviti kopiju uplatnice kao dokaz o uplaćenom depozitu. Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo Banka najkasnije 7 (sedam) dana prije početka aukcije. Obrazac prijave sa priloženom kopijom uplatnice se podnosi neposredno ili preporučenom poštom do  14.01.2019. do 16:00 sati na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Maršala Tita 7, Sarajevo. Prijave podnesene poštom smatrat će se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

Pravo učešća na aukciji imaju sva fizička i pravna domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća (u daljem tekstu Zakon).

Registriranje učesnika za aukciju će početi 2 (dva) sata prije početka aukcije, u prostorijama aukcijskog centra. Prilikom registracije, učesnici na aukciji, dužni su obavezno dostaviti izjavu o ispunjavanju uslova iz člana 12. Zakona i platiti naknadu za učešće. Izjava za fizička lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa.

Prodaja putem javne aukcije odvijaće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05, 53/07 i 76/09) i Uputstva o obliku i sadržaju obrazaca obaveznih u sprovedbi postupka prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/98, 21/99 i 14/00).

 

Za sve dodatne informacije o predmetu prodaje kupci se mogu obratiti:

Kontakt osoba u preduzeću:  Jasmina Ljajić-Ašćerić        033 703 459

                                                    Teufik Hamzić                033 703 332

Kontakt osoba u Agenciji:        Talić Fikret                        033 586 238

                                               Čongo Sabaheta                  033 586 250