Javni poziv za učešće na aukciji za prodaju nekretnine u Novom Sadu, Republika Srbija, ul. Kisačka br. 3
Na osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, o davanju saglasnosti za prodaju nekretnine u Novom Sadu, Republika Srbija iz pasivnog podbilansa privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Zavisno društvo rudnici „Kreka“ d.o.o Tuzla („Službene novine Federacije BiH“, broj: 59/18), Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, objavljuje:

 

J A V N I  P O Z I V

                                ZA UČEŠĆE NA AUKCIJI ZA PRODAJU NEKRETNINE U NOVOM SADU,

REPUBLIKA SRBIJA

 

I.  PREDMET PRODAJE:

Predmet prodaje je nekretnina iz pasivnog podbilansa privrednog društva J.P. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Zavisno društvo rudnici „Kreka“ d.o.o Tuzla koja se nalazi u Novom Sadu u ul. Kisačka broj 3.

Zemljište je površine 205 m2 na kojem je izgrađena zgrada površine 110,78 m2,  na katastarskoj parceli br. 9792/3 upisana u Listu nepokretnosti br. 11685 K.O. NOVI SAD I.                

II.  CIJENA 

Početna cijena za predmet prodaje utvrđena je po tržišnoj vrijednosti nekretnine vještačenjem stalnog sudskog vještaka građevinske struke i iznosi 51.500,00 EUR (broj Tz.38/17 od 3.5.2017. godine)

Kupoprodajna cijena ne može biti manja od početne cijene.

III. PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA AUKCIJI

Pravo učestvovanja na aukciji imaju sve pravna i fizička lica koja dostave popunjen obrazac prijave na aukciju i uplate depozit u iznosu od 5.150,00 EUR,  do roka za dostavu prijave na aukciju. Obrazac prijave se može dobiti u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH, Maršala Tita 7, Sarajevo ili preuzeti sa web strane: www.apf.gov.ba.

Uz obrazac prijave, učesnici aukcije obavezno dostavljaju kopiju uplatnice kao dokaz o uplaćenom depozitu. Depozit iznosi 5.150,00 EUR i uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH –IBAN: BA 39 1540012000051021 SWIFT : UPBKBA 22 (za uplatu depozita u EUR) ili 10.072,52 KM na račun br. 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo banke dd Sarajevo (za uplatu depozita u KM). Depozit se uplaćuje do roka za podnošenje prijave za aukciju. Obrazac prijave sa priloženom kopijom uplatnice depozita se mora dostaviti poštom ili lično do 24.8.2018. godine do 15,00 sati na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Maršala Tita 7, Sarajevo, II sprat.            

Aukcija će se održati u prostorijama Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH ul. Maršala Tita 7/II sprat, Sarajevo, dana 4.9.2018. godine u 10 sati. Registracija učesnika aukcije počet će 2 (dva) sata prije početka aukcije.

Prilikom registracije učesnici aukcije će dobiti Pravila aukcije i obavezni su platiti naknadu za učešće u iznosu od 200,00 KM  koja se ne vraća učesnicima aukcije.

Obrazac za prijavu na aukciju i Pravila aukcije mogu se preuzeti na web strani: www.apf.gov.ba ili kod kontakt osobe u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH: Senad Rahimić, pomoćnik direktora za pasivni podbilans ili Brigita Pervan Likić, stručni savjetnik za pasivni podbilans tel. 387-33-586-231 ili na e-mail:apfbih@bih.net.ba i isti su sastavni dio ovoga javnog poziva.

Depozit pobjednika aukcije će biti zadržan i za taj iznos će biti umanjen iznos prodajne cijene nekretnine. Pobjednik aukcije će u roku od 3 (tri) dana nakon aukcije potpisati predugovor u protivnom gubi pravo na povrat depozita. Depoziti ostalih učesnika će biti vraćeni beskamatno u roku od osam dana od dana održavanja aukcije na račun učesnika aukcije. Pobjednik aukcije i direktor Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH su dužni u roku od 15 (petnaest) dana od dana održavanja aukcije pred notarom u Republici Srbiji zaključiti kupoprodajni ugovor. Troškove notarske obrade kupoprodajnog ugovora snosi kupac.

Prijavom na aukciju učesnici potvrđuju da su u cijelosti upoznati sa svim uvjetima prodaje prava kao i pravnoj naravi prodaje predmetnih prava iz poziva.

Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH do potpisivanja kupoprodajnog ugovora pred notarom u Republici Srbiji zadržava pravo vratiti depozit i odbiti bilo koju ili sve prijave na aukciju, ili poništiti postupak aukcije, a da pri tome ne snosi materijalnu ili bilo kakvu drugu odgovornost prema bilo kojem učesniku aukcije, niti ima obavezu obavijestiti učesnika aukcije o razlozima za takav postupak.

Pravila aukcije 

Obrazac za prijavu na aukciju